Selasa, 08 Februari 2011

TUGAS Ahir Basa SUNDA Kelas XII SMA Plus Al Hasan

Tugas Ahir Basa Sunda  Siswa/Siswi Kelas XII IPA/IPS  SMA Plus Al Hasan Kawasen Banjarsari :

1.Nyusun Artikel Budaya & Sastra Sunda
2.Ngadamel Biodata + fotto warna
3.Ngadamel Blog
4.Tugas nomer 1-3 dilebetkeun kana Blogspot
5.Anu parantos rengse ngerjakeun supados ngalebetkeun komentar di ieu rohangan.

Perhatosan:
Siswa/Siswi anu henteu nyusun TUGAS Akhir Basa Sunda nilaina BL (Belum Lengkap)
hatur nuhun,

77 komentar:

 1. PALING TELAT, DUGI IRAHA PA??

  BalasHapus
 2. pak, tugas no. 1&2 pake bahasa indonesia pa sunda???

  BalasHapus
 3. pak, blog nana udah slesai. tugasnya jg udah, tp untuk sastra sunda pake bhs. indonesia. yang pke basa sunda g ada. untuk biodata ada d profil blog, fotonya jg ada. mksh pak,,,

  BalasHapus
 4. hatur nuhun ka nu parantos midamel blogna,,,
  Nurul@,,,paling telat dugi ka 10 Maret 2011
  Nana@,,,mangga diupayakeun ngangge basa sunda nya,,hatur nuhun

  BalasHapus
 5. te aya pak, tos milarian ge te mendak

  BalasHapus
 6. pa ieu anu dede sumarni kls XII IPA

  BalasHapus
 7. pa ieu anu sumiati kls XII IPA
  hatur nuhun,

  BalasHapus
 8. Hayam Kongkorongok Subuh

  Kacaritakeun jaman baheula aya oray naga geus lila ngalamun hayang nyaba ka kahiyangan. Unggal isuk eta oray teh osok dangdan mapantes maneh. Tapi keukeuh teu ngarasa ginding lantaran teu boga perhiasan, mangkaning arek ngadeheus ka dewa.
  Sanggeus mikir manehna inget ka sobatna sakadang titinggi, maksudna arek nginjeum tanduk ka sakadang jago haritamah jago teh aya tandukan menta di anteur ka titinggi. Sanggeus aprok dicaritakeun sakabeh pamasalahan naga ka jago. Maksudnamah nginjeum tanduk ka jago, engke dianteurkeuna deui ku sakadang titinggi cak sakadang naga.
  Hayam jago teu nembalan lantaran apal jahat jeung licikna naga. Lila-lila naga ngarayu, jago oge merekeun tandukna ka sakadang naga. Cak naga ka jago “engke tandukna dibalikeun deui dianteurkeun ku titinggi samemeh balebat, lamun balebat can balik wae bisi kaula poho ngawangkong jeung dewa, anjeun mere tanda weh kongkorongok sing tarik.”
  Geus kitumah jung weh naga jenug titinggi the arindit. Isukna samemeh balebat hayam jago kongkorongok satakerna. Sakali dua kali titinggi teu datang wae, terus jago teh kongkorongok sababaraha kali deui, tapi tetep titinggi teu dating keneh bae. Nepi ka brayna berang titinggi teu datang-datang.
  “Keun sugan cenah peuting engke” pok hayam teh. Tapi weleh ditunggu nepi kasubuh titinggi teu dating keneh wae. Pohara ambekna hayam jago nepi ka nyancam lamun titinggi dating arek di pacok nepikeun ka paehna.
  Ti harita hayam jago teh tiap-tiap subuh kongkorongok sarta mun papanggih jeung titinggi sok langsung dipacok nepi ka paehna, males pati dumeh kungsi ngabobodo.
  jajang

  BalasHapus
 9. 3. Selat Sunda Jeung Gunung Krakatau

  Kacatur jaman baheula di Pulo Jawa Beulah kulon, aya hiji karajaan anu rajana Prabu Rakata. Sang Prabu gaduh dua putra. Anu cikal Raden Sundana anu bungsu Raden Topobrana. Haritamah Pulo Jawa sareung Sumatra teh ngahiji.
  Kumargi Prabu Rakata parantos sepuh pisan, mangka karajaan teh di titipkeun ka putra-putrana, tur di bagi dua belah wetan ku Raden Sundana, belah kulon Raden Topobrana. Terus Sang Prabu teh indit ngabagawan anu tempatna dibates dua nagara nu dibagi dua tea, anjeunna teu nyandak nanaon tibang guci pusaka nu dicandak.
  Hiji mangsa dina taun ka genep Sang Prabu teh ngadangu yen putrana parasea Raden Sundana ngarugrug karajaan raina Raden Topobrana. Sang Prabu teh ceg ka guci anu gtos dieusi cai laut tea, terus indit ka medan laga kasampak dua putrana keur perang campuh atu bendu pisan snjeunanana.
  Ningali ramana sumping reg weh perang liren, dua putrana langsung nyampeurkeun cedok weh nyareumbah ka Prabu Rakata kitu dei para parajuritna. Atuh dua putrana beak bersih diseukseukan pampangnaman Raden Sundana nu wani ngarug-gug nagara raina.
  Dua putrana anu tarungkul teh nyarek, atuh Sang Prabuteh langsung ngadeg, ceg kana guci pusaka tea. Terus cai laut anu dina guci dikucurkeun disapanjang wates dua nagara, teras guci anu tos teh kosong teh disimpen ditapal bates dua karajaan tea, anjeunanana indit deui ka tempat pang tapaanana. Teu lami eta bates anu tilas disiram ku cai laut teh ngajanggelek jadi selat. Nu kiwari disebut Selat Sunda.
  Nu mawi dinamian Selat Sunda lantaran Raden Sundana sarakah hoyong wilayah anu raina. Dugi ramana ngadamel wates nganggo guci pusaka anu caina dikucurkeun terus jadi selat. Tur guci anu disimpen dina wates teh ngajanggelek jadi gunung, nu katelah Gunung Rakata atanapi Gunung Krakatau. Tah kitu sasakala Selat Sunda sareng Gunung Krakatau teh.

  BalasHapus
 10. sisindiran

  Rincik rincang rincik rincang
  aya roda na tanjakan
  sidik pisan sidik pisan
  nyai teh bogoh ka akang

  Cikaracak ninggang batu
  laun-laun jadi legok
  tai cakcak ninggang huntu
  laun-laun nya dilebok

  Cikaracak ninggang batu
  laun-laun jadi legok
  cai …. ninggang ….
  laun-laun jadi orok

  Kembang cula kembang tanjung
  kembang sagala domdoman
  rek sabulan rek sataun
  moal weleh diantosan

  Aya roda na tanjakan
  katinggang ku pangpung jengkol
  aya randa gogoakan
  katinggang ku hulu botol

  Jauh jauh manggul awi
  nyiar-nyiar pimerangeun
  jauh-jauh neang abdi
  nyiar-nyiar pimelangeun

  Aya listrik di masigit
  caangna ka Pabrik Kina
  Aya istri jangkung alit
  hanjakal teu di calana

  Manuk ciung na pisitan
  buah nona aratah keneh
  dicium kunu kumisan
  si nona kalahka jebleh

  BalasHapus
 11. 1. PUPUH ASMARANDANA

  PIWURUK SEPUH
  Ngariung di tengah bumi,
  pun biang sareng pun bapa,
  jisim abdi diuk mando,
  husu ngupingkeun pituah,
  piwejang ti anjeunna,
  pituduh laku rahayu,

  sastra sunda
  piwejang sangkan waluya.


  2. PUPUH BALAKBAK

  DAYEUH BANDUNG
  Dayeuh Bandung kiwari teuing ku rame-araheng,
  gedong-gedong pajangkung-jangkung wangunna-alagreng,
  tutumpakan-tutumpakan balawiri lalar liwat-garandeng.

  3. PUPUH DANGDANGGULA

  MILANG KALA
  Dinten ieu estu bingah ati,
  ku jalaran panceg milang kala,
  kenging kurnia ti Alloh,
  rehing nambahan taun,
  tepung taun umur sim abdi,
  henteu weleh neneda,
  ka Gusti Nu Agung,
  malar umur teh mangpaat,
  tebih bahla turta pinarinan rijki,
  sumujud ka Pangeran.

  4. PUPUH DURMA

  LEMAH CAI
  Nagri urang katelah Indonesia,
  diriksa tur dijaring,
  sumirat komarana,
  berkahna Pancasila,
  ageman eusining nagri,
  yu sauyunan,
  ngawangun lemah cai.


  5. PUPUH GAMBUH

  KADUHUNG
  Kaduhung sagede gunung,
  kuring sakola teu jucung,
  lalawora resep ulin,
  hanjakal tara ti heula,
  ayeuna kari peurihna.

  6. PUPUH GURISA

  SI KABAYAN
  Si Kabayan lalamunan,
  pangrasa bisa nyetiran,
  motor atawana sedan,
  poho keur eundeuk-eundeukan,
  na dahan emplad-empladan,
  gujubar kana susukan.

  7. PUPUH JURU DEMUNG

  ADIGUNG
  Lolobana mungguh jalma,
  embung hina hayang agung,
  hayang hirup mukti,
  tapina embung tarekah,
  tinangtu mo bakal nanjung.

  8. PUPUH KINANTI

  KANYAAH INDUNG
  Kanyaah indung mo suwung,
  lir jaladri tanpa tepi,
  lir gunung tanpa tutugan,
  asihna teuing ku wening,
  putra teh didama-dama,
  dianggo pupunden ati.

  9. PUPUH LAMBANG

  WAWANGSALAN
  Dialajar wawangsalan,
  saperti tatarucingan,
  cik naon atuh maksudna,
  teangan naon wangsalna,
  gedong ngambang di sagara,
  ulah kapalang diajar,
  keuyeup gede di lautan,
  kapitineung salawasna.

  10. PUPUH LADRANG

  MOKAHAAN
  Aya hiji anak bangkong leutik,
  mokahaan,
  maksudna ngelehkeun sapi,
  nahan napas antukna bitu beuteungna.


  11. PUPUH MAGATRU

  KASAR – LEMES
  Dupi irung lemesna teh nya pangambung,
  pipi mah disebat damis,
  upami buuk mah rambut,
  ceuli sok disebat cepil,
  kasarna angkeut mah gado.


  12. PUPUH MASKUMAMBANG

  BUDAK JAIL
  Anak manuk dikatepel budak jail,
  jangjangna getihan,
  rek hiber teu bisa usik,
  duh manusa kaniaya.

  13. PUPUH MIJIL

  NUNGTUT ELMU
  Najan cicing nya di tepiswiring,
  kade ulah bodo,
  kudu tetep nungtut elmu bae,
  sabab jalma nu loba pangarti,
  hirup tangtu hurip,
  mulus tur rahayu.

  14. PUPUH PANGKUR

  KA SAKOLA
  Seja miang ka sakola,
  rek diajar nambahan elmu pangarti,
  pigeusaneun bekel hirup,
  sabab mungguhing manusa,
  kudu pinter beunghar ku elmu panemu,
  komo jaman pangwangunan,
  urang kudu singkil bakti.

  15. PUPUH PUCUNG

  TATAKRAMA
  Mangka inget tatakrama sopan santun,
  tanda jalma iman,
  nyarita jeung amis budi,
  da basa mah lain barang anu mahal.

  16. PUPUH WIRANGRONG

  SIEUN DORAKA
  Kuring moal deui-deui,
  gaduh panata nu awon,
  ngabantah nu jadi indung,
  sieun dibendon ku Gusti,
  kawas Dalem Boncel tea,
  doraka ti ibu-rama.

  17. PUPUH SINOM

  TATAR SUNDA
  Tatar Sunda estu endah,
  lemah cai awit jadi,
  sarakan asal gumelar,
  amanat Ilahi Robbi,
  titipan nini aki,
  wajib dijaga dijungjung,
  basa katut budayana,
  padumukna luhung budi,
  insya-Allah tatar Sunda karta harja.

  BalasHapus
 12. SISINDIRAN
  Sisindiran-Wawangsalan Bahasa-Basa Sunda, Bahasa kolot mah sisindiran téh asalna tina kecap sindir. Mun nurutkeun kamus Basa Sunda karangan R.Satjadibrata, sindir téh hartina: “Kecap atawa omongan anu hartina henteu sacéréwéléna/saujratna” (ilikan kamus Basa Sunda karangan R.Satjadibrata, kaca 376).
  Sisindiran téh nyaéta: omongan anu dibalibirkeun, anu dibungkus. Nya kawajiban urang anu kudu mesékna sangkan ngarti kana naon eusina, tegesna mah sangkan ngarti kana naon anu dimaksud ku nu ngomong atawa nyindiran téa.
  Minangka parabot pikeun mesékna téa, urang kudu surti, lemes rasa seukeut harti. Tah mun geus kitu mah, kakara urang bakal bisa ngarti kana maksudna, mun teu kitu mah nya lapur wéh.

  Lamun eusi salah sahiji sisindiran “meupeuh” ka batur, disebut sésébréd, asalna tina kecap sébréd = ngabetrik, meupeuh ka batur, puguh waé karasana matak peureus.

  Sésébréd, bisa mangrupa rarakitan atawa paparikan. Dina wawangsalan mah langka kapanggih. Jadi, pikeun nyindekkeun hiji rarakitan atawa paparikan bisa henteuna disebut sésébréd, urang kudu nalék eusi éta rarakitan atawa paparikan téa. Lamun eusina meupeuh ka batur, taaaahh.. nu kitu u ngarana sésébréd téh.

  Jengglénganana atawa gurat badagna sisindiran téh. Tulisan ka hareup ku uing nyoba digetrut nu kaasup wangunan sisindiran. Pikeun contona kamungkinan sauted heula nya, engké weh tulisan dina waktu séjén khusus dipangnéangkeun conto-conto séjénna.
  1. WAWANGSULAN/WAWANGSALAN
  Wawangsulan asalna tina kecap wangsul (basa Jawa: wangsal), hartina wangsul atawa balik. Ku sabab kitu, wawangsulan téh osok disebut ogé bangbalikan.

  a) Bangbalikan Lanjaran

  Bangbalikan lanjaran, nyaéta: sisindiran anu sapadana (bait/kuplet) diwangun ku dua padalisan (jajar). Anu sajajar mimiti disebut cangkang, jajaran ka dua disebut eusi. Jumlah engang dina unggal-unggal jajaran kudu dalapan, purwakantina (sajakna ceuk basa Indonesia mah) nyaeta a – b, sarta aya bagéan anu disebut médium pikeun mindahkeun harti tina cangkang kana eusi.
  Contona siga kieu ;

  Teu beunang diopak kembung
  teu beunang dientong-entong
  (médiumna/eusina = lontong)
  Teu beunang ditiwu leuweung
  teu beunang dipikasono
  (médiumna/eusina = kaso)

  Ngeunaan bangbalikan lanjaran mah. Conto séjénna, engké baé ku uing dibérébétkeun nya. Énté ogé bisa nyieun sorangan asal saratna ulah lunta tina patokan-patokan nu geus dibéjérkeun tadi.

  b) Bangbalikan Dangding
  Bangbalikan dangding, nyaéta: bangbalikan lanjaran anu disusun tur dijieun dangding. Ku lantaran kitu, patokan-patokan anu aya dina bangbalikan lanjaran teu keuna pikeun bangbalikan dangding mah.

  Ku lantaran dijieun dangding téa, nya patokan-patokanana ogé robah nurutkeun patokan-patokan dangding na baé. Upamana dangdingna dina wangun pupuh dangdanggula, dina dangdanggula téh sapadana aya sapuluh jajar, atuh cukup ku lima bangbalikan lanjaran. Lain deui lamun wangunna dina pupuh sinom. Dina sinom mah, cukup ku opat satengah bangbalikan lanjaran. Pon kitu dina wangun pupuh lianna, saperti dina kinanti, cukup ukur ku tilu bangbalikan lanjaran, jeung saterusna.

  Sajaba tinu tadi dijéntrékeun, unggal jajaran bangbalikan dangding teu kudu dalapan engang, tapi gumantung kana aturan pupuh na téa. Jumlah engang unggal jajaran, guru laguna atawa rubah-robahna sora unggal tungtung jajaran (dangdingdeungna) éta kabéh gumantung kana aturan pupuhna.

  Aturan nyusun bangbalikan lanjaranana sina selang sekar, cangkang jeung eusina paselang. Wangunan bangbalikan dangding saperti kitu urang sebut waé bangbalikan dangding model kahiji. Sabab, aya deui bangbalikan dangding modél sejenna, nyaeta: “bangbalikan dangding modél kadua”.

  Dina bangbalikan dangding modél kadua ieu, cangkang jeung eusi téh disajajarkeun baé. Cangkang ayana dina angkatan wirahma, ari eusi ayana dina pungkasan wirahmana.

  artikel budaya

  BalasHapus
 13. RARAKITAN
  Rarakitan, asal kecapna tina rakit, hartina: pasang. Sarakit, hartina sapasang. Jadi, rarakitan pihartieunana téh: Papasangan.

  Anu disebut rarakitan nyaeta: sisindiran anu sapadana diwangun ku opat jajar. Dua jajar (jajaran kahiji jeung kadua) mangrupa cangkang, dua jajar deui (jajaran katilu jeung kaopat) mangrupa eusina. Jajaran kahiji téhr, ngarakit jeung jajaran katilu, lamun jajaran nu kadua ngarakitna jeung jajaran kaopat. Purwakantina : a – b – a – b.

  Upama nilik kana eusina, rarakitan téh bisa dibagi-bagi jadi tilu bagéan, nyaéta:
  a) nu eusina ngandung birahi (karesep Énté lah nu kieu mah)
  b) nu eusina ngandung piwulang (nu Énté sok hareudang geningan mun dipapatahan téh)
  c) nu eusina ngandung lulucon (sésébréd)

  Conto rarakitan nu ngandung birahi

  kaduhung kuring ka Lémbang
  ka Lémbang ka Cibiana
  kaduhung kuring kagémbang
  kagémbang kieu rasana

  sapanjang jalan Soréang
  moal weléh diaspalan
  sapanjang tacan kasorang
  moal weléh diakalan

  Conto rarakitan nu ngandung piwulang

  meuli wajit jeung jawadah
  kapaké hajat kiparat
  masing rajin nya ibadah
  kapaké dunya akhérat

  méméh ngagelarkeun kasur
  samak heula ambéh rinéh
  méméh ngomongkeun ka batur
  tilik heula awak manéh (hehehehe….burayut kénéh euy…)

  Conto rarakitan nu ngandung lulucon (sésébréd)

  majar téh cau lampénéng
  cau kepok dina nyiru
  majarkeun téh lengkéh koneng
  gening nya dekok nya gembru (hahahaha…énté pisan ieu mah euy…)

  rarasaan melak cau
  teu nyaho mun melak cabé
  rarasaan asa lucu
  teu nyaho mun matak réhé

  Héhéhéhé….kitu meureun nu dimaksud rarakitan ogé. Saméméh panon uing beurat ku tunduh, urang tuluykeun kana wangun sisindiran nu katilu nya, nyaéta: Paparikan.

  PAPARIKAN
  Paparikan, asalna tina kecap parek = deukeut. Wangun paparikan sarua jeung rarakitan. Anu ngabédakeunana, nyaéta: dina paparikan mah tara aya kecap anu dibalikan deui. Cangkang jeung eusina ngan “deukeut sorana” wungkul. Nilik kana eusina ogé sarua jeung rarakitan. Siga kieu conto-contona mah.

  Conto paparikan nu eusina ngandung birahi

  ngala saga sisi huma
  disamberan ku waliwis
  tiis raga tiis sukma
  lantaran jadi ka nu geulis

  suwangkung ulah dihumbut
  pikeun tihang papanjangan
  nu jangkung ulah sok imut
  bisi kuring kaédanan.  Conto paparikan nu eusina ngandung piwulang

  ninyuh ubar ku cipati
  diwadahan piring gelas
  anu sabar éta pasti
  ku Allah dipikawelas

  papan kiara ditatah
  iraha jadi lomari
  mun bisa miara létah
  mokaha salamet diri

  Conto paparikan nu eusina ngandung lulucon (sésébréd)

  jeruk purut Cikaruncang
  jambu aér Wanayasa
  camerut hayang ka bujang
  susu laér teu karasa

  cau kepok keur rumégang
  dieunteupan bondol héjo
  keur dekok katambah égang
  ditambahan olol lého (hahahaha… sumpah teu nyindiran Énté ieu mah, asli Énté pisan).

  artikel budaya

  BalasHapus
 14. Rincik rincang rincik rincang
  aya roda na tanjakan
  sidik pisan sidik pisan
  nyai teh bogoh ka akang

  Cikaracak ninggang batu
  laun-laun jadi legok
  tai cakcak ninggang huntu
  laun-laun nya dilebok

  Cikaracak ninggang batu
  laun-laun jadi legok
  cai …. ninggang ….
  laun-laun jadi orok

  Kembang cula kembang tanjung
  kembang sagala domdoman
  rek sabulan rek sataun
  moal weleh diantosan

  Aya roda na tanjakan
  katinggang ku pangpung jengkol
  aya randa gogoakan
  katinggang ku hulu botol

  Jauh jauh manggul awi
  nyiar-nyiar pimerangeun
  jauh-jauh neang abdi
  nyiar-nyiar pimelangeun

  Aya listrik di masigit
  caangna ka Pabrik Kina
  Aya istri jangkung alit
  hanjakal teu di calana

  Manuk ciung na pisitan
  buah nona aratah keneh
  dicium kunu kumisan
  si nona kalahka jebleh

  BalasHapus
 15. Sandri

  Meuli jagong keur japati
  Eta jagong di awurkeun
  Eta beungeut jiga peti
  Anu erek di kuburkeun

  Aya mobil warna silver
  Mobilna keur ngala pare
  Lamun maneh hayang pinter
  Ulah loba teuing sare

  tah mun mneh hayang pinter

  BalasHapus
 16. pa bi hji heula nyaaaaaaaaaaaaaaaaaa????????????

  BalasHapus
 17. Pantun Sunda / Sisindiran yang Mengandung Pesan Moral

  Colenak dikalapaan
  Aya anak euweuh bapaan

  Salawe dua puluh lima
  Mobil Sedan Cetna Hejo
  Awewe jaman ayeuna
  Bisa dandan teu bisa ngejo

  Saninten buah saninten
  Dibawa ka parapatan
  Hapunten abdi hapunten
  Bilih aya kalepatan

  Pileuleuyan cangkang beas
  Huut sajeroning kejo
  Pileuleuyan urang ikhlas
  Imut sajeroning nenjo

  Pantun Sunda / Sisindiran yang Lucu dan Berisi Lelucon

  Manuk gagak macok kupat
  Kecok deui kecok deui
  Diwedak reujeung disipat
  Dekok deui dekok deui

  Cikaracak ninggang batu
  Laun laun jadi legok
  Tai cak cak kanu huntu
  Laun laun nya di lebok

  Jaka Sembung make bedak
  Teu nyambung dak

  Pantun Sunda / Sisindiran yang Berbau Seks (Jorang)

  Aya roda na tanjakan
  Katinggang ku pangpun jéngkol
  Aya rangda gogoakan
  Katinggang ku hulu kohkol

  Meuli daging ka ciawi
  Jalana ka singaparna
  Judang jeding ka salaki
  Teu di bere eusi calana

  Es keleneng gula batu salawean
  He’es jeung si eneng jam satu ….

  sastra sunda

  BalasHapus
 18. # PUPUH ASMARANDANA

  (Ngagambarkeun rasa deudeuh, asih, nyaah, birahi)

  PIWURUK SEPUH

  Ngariung di tengah bumi,

  pun biang sareng pun bapa,

  jisim abdi diuk mando,

  husu ngupingkeun pituah,

  piwejang ti anjeunna,

  pituduh laku rahayu,

  piwejang sangkan waluya.

  # PUPUH BALAKBAK

  (Ngagambarkeun heureuy atawa banyol)

  DAYEUH BANDUNG

  Dayeuh Bandung kiwari teuing ku rame-araheng,

  gedong-gedong pajangkung-jangkung wangunna-alagreng,

  tutumpakan-tutumpakan balawiri lalar liwat-garandeng.

  # PUPUH DANGDANGGULA

  (Ngagambarkeun katengtreman, kawaasan, kaagungan, kagumbiraan)

  MILANG KALA

  Dinten ieu estu bingah ati,

  ku jalaran panceg milang kala,

  kenging kurnia ti Alloh,

  rehing nambahan taun,

  tepung taun umur sim abdi,

  henteu weleh neneda,

  ka Gusti Nu Agung,

  malar umur teh mangpaat,

  tebih bahla turta pinarinan rijki,

  sumujud ka Pangeran.

  # PUPUH DURMA

  (Ngagambarkeun rasa ambek, gede hate, sumanget)

  LEMAH CAI

  Nagri urang katelah Indonesia,

  diriksa tur dijaring,

  sumirat komarana,

  berkahna Pancasila,

  ageman eusining nagri,

  yu sauyunan,

  ngawangun lemah cai.

  # PUPUH GAMBUH

  (Ngagambarkeun kasedih, kasusah, kanyeri)

  KADUHUNG

  Kaduhung sagede gunung,

  kuring sakola teu jucung,

  lalawora resep ulin,

  hanjakal tara ti heula,

  ayeuna kari peurihna.

  BalasHapus
 19. Hirup
  Hirup teh cita-cita
  ngudag-ngudag mangsa jeung rasa
  Hirup teh tunggara
  upama tresna kalid sulaya
  Hirup teh seuneu
  nu ngaduruk lulurung sukma
  Hirup teh ibadah
  rela ihlas ngumawula

  Hirup teh aci-acining:
  Bagja!

  . Bandung, 11 September 1994

  Ayeuna
  Jeujeur harupat tuluy ngipisan
  indung suku tuturut peot
  awak jadi budak
  waragad teu walakaya

  geuning teu di kawit teu di pungkas
  kokojayan dina lantaran
  sebrot hareudang hiliwir angin
  ngalengkah numut sarangenge

  los kaditu los kadieu
  ngarenghap tuluy hah heh hoh
  mmm, ngajerit diudag seuri
  Nya ayeuna mah ayeuna...

  sastra sunda

  BalasHapus
 20. Kadu pahili jeung nangka
  Wadahna kana karanjang
  Kudu apik jeung berseka
  Sangkan sehat hirup urang

  Daun kangkung saayakan
  Ngeunahna lamun di sepan
  Lamun urang tambarakan
  Badan sok gampil geringan

  Peuyeum ketan make ragi
  Amis najan tampa gula
  Mun gering tangtuna rugi
  Bakat tinggaleun sakola

  Ulah ngaganggu papanting
  Bisi nyeureud kana mata
  Kasehatan memang penting
  Leuwih penting batan harta

  BalasHapus
 21. assalamualaikum pak nu abi mah t acan tgasna be tiasa ngadamel blogna,kumargi t acan ngartos cara nyusun artikelna teh sapertos kumaha

  wass...

  BalasHapus
 22. PUPUH PANGKUR
  KA SAKOLA
  Seja miang ka sakola,
  rek diajar nambahan elmu pangarti,
  pigeusaneun bekel hirup,
  sabab mungguhing manusa,
  kudu pinter beunghar ku elmu panemu,
  komo jaman pangwangunan,
  urang kudu singkil bakti.
  PUPUH LAMBANG
  WAWANGSALAN
  Dialajar wawangsalan,
  saperti tatarucingan,
  cik naon atuh maksudna,
  teangan naon wangsalna,
  gedong ngambang di sagara,
  ulah kapalang diajar,
  keuyeup gede di lautan,
  kapitineung salawasna.
  PUPUH KINANTI
  KANYAAH INDUNG
  Kanyaah indung mo suwung,
  lir jaladri tanpa tepi,
  lir gunung tanpa tutugan,
  asihna teuing ku wening,
  putra teh didama-dama,
  dianggo pupunden ati.

  BalasHapus
 23. PUPUH SINOM
  TATAR SUNDA
  Tatar Sunda estu endah,
  lemah cai awit jadi,
  sarakan asal gumelar,
  amanat Ilahi Robbi,
  titipan nini aki,
  wajib dijaga dijungjung,
  basa katut budayana,
  padumukna luhung budi,
  insya-Allah tatar Sunda karta harja.

  PUPUH MAGATRU
  KASAR – LEMES
  Dupi irung lemesna teh nya pangambung,
  pipi mah disebat damis,
  upami buuk mah rambut,
  ceuli sok disebat cepil,
  kasarna angkeut mah gado.  PUPUH DANGDANGGULA
  MILANG KALA
  Dinten ieu estu bingah ati,
  ku jalaran panceg milang kala,
  kenging kurnia ti Alloh,
  rehing nambahan taun,
  tepung taun umur sim abdi,
  henteu weleh neneda,
  ka Gusti Nu Agung,
  malar umur teh mangpaat,
  tebih bahla turta pinarinan rijki,
  sumujud ka Pangeran.

  BalasHapus
 24. PUPUH DURMA
  LEMAH CAI
  Nagri urang katelah Indonesia,
  diriksa tur dijaring,
  sumirat komarana,
  berkahna Pancasila,
  ageman eusining nagri,
  yu sauyunan,
  ngawangun lemah cai.

  PUPUH WIRANGRONG
  SIEUN DORAKA
  Kuring moal deui-deui,
  gaduh panata nu awon,
  ngabantah nu jadi indung,
  sieun dibendon ku Gusti,
  kawas Dalem Boncel tea,
  doraka ti ibu-rama.


  PUPUH SINOM
  TATAR SUNDA
  Tatar Sunda estu endah,
  lemah cai awit jadi,
  sarakan asal gumelar,
  amanat Ilahi Robbi,
  titipan nini aki,
  wajib dijaga dijungjung,
  basa katut budayana,
  padumukna luhung budi,
  insya-Allah tatar Sunda karta harja.

  BalasHapus
 25. DARI BAKAUHUNI

  sebuah selat
  menjadi botol-botol kenangan
  dan lutut-lutut lelah
  yang menumpang kapal megah
  menjadi luapan soda
  di botol kenanganku yang pecah

  dari bakauhuni
  laut menghitung kenangannya sendiri
  sementara aku mengayuh masa lalu
  dengan kecerdasan yang buntu
  bukankah di darat pun diusik mimpi
  sebuah rumah atau warisan tanah
  atau ibu yang rindu menantu
  atau asap-asap cemburu
  bisakah diangkut perahu
  dari botol-botol kenanganku

  dari bakauhuni
  aku menjengkali hati
  sampai merak
  sampai laut menolak ombak
  sampai berbotol-botol kenanganku
  menjadi anggur yang terus kuteguk
  sampai mabuk dalam jutaan kata
  yang jatuh dan kujatuhkan
  pada botol-botol sunyi
  yang bangun dan kubangunkan
  pada botol-botol puisi


  PUISI-PUISI BARU
  di antara musik-musik risauku
  telah disisipkan zikir-zikir asing
  yang meloncat ke masa depan
  sekaligus merindukan pemakaman
  selalu saja terdengar batuk ayahku
  menggerayangi puisi-puisi baru
  dan selalu aku memendam doa
  dalam sehimpun diam yang tajam
  seperti kesederhanaan yang kupilih
  kembali kuhalau salam mikail
  ke kampung halamanku yang cacat
  masih juga sumpah-sumpahku
  mengerangkengi kata-kata yang lelah
  dan seperti kegelisahan yang lemah
  akar-akar pikiranku memuai
  membelit sajak-sajakku yang lunglai
  tetapi di pangkal tidurku
  harus kususun mimpi-mimpi
  yang paling mengesankan
  sekaligus paling mencekam
  bukankah suatu saat akan tergilir
  ribuan doa yang setiap malam kuukir
  bukankah suatu saat akan menerkam
  ribuan puisi yang setiap malam kugandakan

  SAJAK KEPULANGAN
  pohon-pohon palma
  tiang-tiang listrik yang menyala
  ruas-ruas jalan raya yang murka
  menjadi doa-doa yang kucerap
  dengan kepala yang berat
  demikian rindu mencapai kota
  setelah tahun-tahun sulit
  memindahkan wajah ibuku
  ke kanvas basah yang dicelupkan
  dan diwarnai warna kulitku
  tetapi selalu harus ada yang dibunuh
  sekolah rendah ayahku
  sawah warisan kakek buyutku
  tanah sempit pekuburan keluargaku
  selalu meneteskan darah abu-abu
  sampai aku memutar arah
  setelah lelancip jam menikam langkah
  selain maskumambang yang kutembang
  bermungkin-mungkin aku terus berenang
  menyebrang tangis mensorga remang
  kini aku harus berburu
  di tanah kuburan ari-ariku
  di tapak payah 10 tahun sakit-gembiraku
  demikian sulit melelang kota
  yang terus membelukar di kepala


  sastra sunda

  BalasHapus
 26. Sandékala dina Téater
  RIRIBUTAN jaman presidén Soeharto geus rék nincak 10 taun. Harita, Indonésia sasatna geunjleung ku rupa-rupa kajadian. Puseur dayeuh kahuruan. Mahasiswa demontrasi. Toko jeung sawatara wawangunan diranjah terus diduruk. Geus kitu Soeharto ngécagkeun kalungguhanana.
  Kajadian nu matak ketir téh bisa jadi karasa kénéh ku nu ngalamanana mah. Unggal bulan Méi éta kajadian sok dipiéling. Gambaran kumaha gangasna oknum masarakat ditémbongkeun deui. Bugang patulayah. Nagara ngadadak geunjleung.
  Rekaman kajadian mangsa awal révolusi téh milu mangaruhan kana karya sastra Sunda. Nu pangnémbrésna mah, nya dina novél Sandékala beunang Godi Suwarna. Ieu novél kungsi dilélér Hadiah D.K. Ardiwinata jeung Hadiah Sastra Rancagé 2008.
  Nu natrat dina éta novél téh tangtu lain sual cutatan kajadian jaman krisis ékonomi jeung reformasi. Sandékala jadi dokuméntasi paripolah jelema. Digambarkeunana dina suasana satir, sakapeung sari-sari karikatural.
  Sikep otoritér pamaréntah digambarkeun ngaliwatan tokoh camat jeung kuwu. Padahal, dina seuhseuhanana mah, ieu téh kritik ka sakur pamingpin nu boga paripolah sakama-kama. Bréh wéh dedegan pamingpin nu mawa karep sorangan, bari dibungbuan ku tradisi nu geus jadi kulit jadi daging: korupsi jeung kolusi.
  Urusan korupsi tétéla henteu sirna ku datangna reformasi. Pasualan teu weléh aktual tur jadi gunem catur ti mangsa-mangsa. Ti dinya bisa kagambar, najan ieu novél nyutat kaayaan taun 1998, tapi dina enas-enasna masih kénéh aktual. Nya ti dinya pamianganana, pangna Wawan Sofyan saparakanca naratas pikeun nyieun adapatasi novél Sandékala dina wangun téater.
  Téater Sandékala baris dipintonkeun di Bandung jeung Jakarta. Nu ngagarapna, Wawan Sofyan, geus moal disaha-saha dina dunya téater mah. Dina sastra Sunda, méméhna Wawan kungsi nyieun monolog tina carpon “Oknum” karya Hadi AKS. Malah nepi ka dipintonkeun di Ustrali sagala rupa.
  Di Bandung, téater Sandékala baris dipintonkeun di G.K. Rumentang Siang, tanggal 23-24 Méi 2008. Geus kitu miang ka Jakarta, tempatna di Graha Bakti Budaya (DKJ), 8-9 Agustus 2008.
  Pagelaran téater Sandékala meunang pangrojong ti Indonesian Corruption Watch, Mainteater, Perkumpulan Seni Indonesia, jeung WALHI. Keur ngeuyeubanana, baris aya diskusi publik deuih, tempatna di Gedung Indonésia Menggugat (Bandung) 22 Méi 2008, jeung di Galeri Cipta, TIM (Jakarta), dina bulan Juli 2008.

  BalasHapus
 27. Kidung Basa Indung
  Kategori: Dangding » Dibaca: 1.137 kali » Dilebetkeun: 28-01-2008

  Kénging Étti R.S.

  Bismillah nyanggakeun kidung
  ‘na hariring tepiswiring
  dina tembang banjar karang
  rumpaka rajah talari
  pangrajah ngarumat basa
  basa warisan bihari.

  Basa warisan luluhur
  tegesna paparin Gusti
  rawayan pikeun manusa
  tah asih eusi bumi
  miwanoh papada bangsa
  mihéman papada abdi

  Basa indung urang jungjung
  urang jurung manjang manjing
  urang raksa dina nyata
  ngajirim ‘na tata titi
  ngawujud ‘na paripolah
  ngawaris ka seuweu siwi

  Basa indung masing nanjung
  muga mekar hirup hurip
  hirup ‘na mangsa ayeuna
  hurip ‘na mangsa kiwari
  waluya dugi ka jaga
  walagri saumur bumi

  Amin ya Alloh Nu Agung
  Hurip abdi waras nagri

  Bandung, 11 Pébruari 2007

  BalasHapus
 28. Sajak Ibnu Hijar Apandi
  Kategori: Sajak Sunda » Dibaca: 5.788 kali » Dilebetkeun: 02-11-2007

  Parongpong

  Peuting nu kamari
  datang deui
  jeung haseup

  luhur lembur
  dampal suku jugala kota
  lidig
  pinuh kekebul

  2007

  Cihideung, Hiji Mangsa

  Kembang di Cihideung
  lir parawan
  imut
  gugupay
  sapanjang jalan

  hiji mangsa,
  aya nu metik
  tina tangkayna
  ngeclak cimata

  2007

  Lamping Saronggé

  Keur anjeun, dapuran awi
  nu ngarangrangan
  mun isukan anjeun gé palastra
  ka saha kuring nitipkeun carita
  ieu jalan satapak
  geus lawas taya nu ngaliwatan

  2007

  Walungan Cibeureum

  Katumbiri,
  Geuning lain keur kuring

  1998-2007

  BalasHapus
 29. Lamping Saronggé

  Keur anjeun, dapuran awi
  nu ngarangrangan
  mun isukan anjeun gé palastra
  ka saha kuring nitipkeun carita
  ieu jalan satapak
  geus lawas taya nu ngaliwatan

  BalasHapus
 30. Sajak Ibnu Hijar Apandi
  Parongpong
  Peuting nu kamari
  datang deui
  jeung haseup
  luhur lembur
  dampal suku jugala kota
  lidig
  pinuh kekebul
  Cihideung, Hiji Mangsa
  Kembang di Cihideung
  lir parawan
  imut
  gugupay
  sapanjang jalan
  hiji mangsa,
  aya nu metik
  tina tangkayna
  ngeclak cimata
  Lamping Saronggé
  Keur anjeun, dapuran awi
  nu ngarangrangan
  mun isukan anjeun gé palastra
  ka saha kuring nitipkeun carita
  ieu jalan satapak
  geus lawas taya nu ngaliwatan

  BalasHapus
 31. Kumpulan Carpon Mh. Rustandi Kartakusumah

  buku-amanat-rustandi.jpgDayat jeung Duduy, dua sobat nu ninggalkeun sakola alatan hayang bébéla ka lemah cai. Dina napas panungtungan, Duduy méré amanat ka sobatna, sarta omat-omatan sangkan Dayat sanggup nepikeun éta amanat.

  Lian ti “Amanat dina Napas Panungtungan”, aya deui carita-carita pondok séjénna nu dimuat dina ieu buku saperti “Mojang Dusun Meledug”, “Laligar Kembang di Paris”, jeung nu séjénna. Ditulis ku basa nu ngaleunjeur, beunang pangarang nu kawentar ku novélna Mercedes 190.

  BalasHapus
 32. Lima Pangarang Sunda Dilélér Anugerah Gupernur
  Kategori: Béwara » Dibaca: 1.007 kali » Dilebetkeun: 10-05-2008

  Sakumaha nu kungsi diémbarakeun, Yayasan Pusat Kebudayaan (YPK) gawé bareng jeung Pamaréntah Propinsi Jawa Barat baris ngalélér anugerah ka lima pangarang Sunda. Saha-sahana nu meunang anugerah, méméhna mah éstuning dibuni. Kakara diumumkeun téh peuting tadi, Juma’ah 9 Méi 2008, di gedong YPK Jl. Naripan No. 7 Bandung.

  Dina panitén juri nu diwengku ku Wahyu Wibisana (sastrawan Sunda senior), Duduh Durahman (wakil pamingpin redaksi majalah Manglé) jeung Étti R.S. (pupuhu PP-SS), pangarang nu dilélér anugerah téh nyaéta nu nulis karya non-fiksi dina basa Sunda. Demi alesanana, pangarang fiksi mah geura réa lolongkrang pikeun meunang hadiah, saperti Hadiah Sastra Rancagé, LBSS, D.K. Ardiwinata, can rupaning saémbara nu mayeng diayakeun ku sawatara lembaga.

  Asep Rumimat, Duddy R.S., Hawé Setiawan, Mamat B. Sasmita, jeung T. Bachtiar

  Lima pangarang nu dileler hadiah, ti kénca: Asep Rumimat, Duddy R.S., Hawé Setiawan, Mamat B. Sasmita, jeung T. Bachtiar

  Juri netepkeun yén pangarang nu dilélér anugerah téh nyaéta:

  1. Asép Ruhimat, sok nulis éséy dina Manglé, Cupumanik, Galura, Kudjang, jeung Koran Sunda. Asép remen ngabahas ngeunaan dunya atikan atawa ngiritik sawatara lembaga kasundaan. Lian ti éta, Asép gé dipikawanoh sok nulis buku-buku pangajaran.
  2. Dudi R.S. Pangarang entragan ngora, kungsi jadi wartawan Majalah Manglé. Éséy-éséyna, sawatara taun ka tukang, mimindengan mah dimuat dina Manglé. Sawatara éséyna kungsi dilélér hadiah LBSS. Ayeuna Dudi R.S. jadi redaktur di koran Priangan.
  3. Hawé Setiawan, pamingpin redaksi majalah Cupumanik. Mimitina nulis dina basa Sunda taun 1999, dimuat dina Manglé. Éséyna remen ngabahas sabudereun sastra Sunda, nepi ka sababaraha kali kapilih jadi juri hadiah sastra. Lian ti ngéséy, Hawé gé sok narjamahkeun carpon deungeun kana basa Sunda.
  4. Mamat B. Sasmita, nulis dina basa Sunda mah tacan lila. Karanganana mindeng midang dina Manglé jeung Cupumanik. Mamat téh nu ngokolakeun Rumah Baca Buku Sunda téa, nu nyayagikeun rupa-rupa buku Sunda ti mangsa ka mangsa.
  5. T. Bachtiar. Kolomnis kahot di majalah Manglé, ka dieunakeun remen nulis ngeunaan géografi jeung kaayaan alam di tatar Sunda. Karyana kungsi dilélér hadiah LBBS.

  BalasHapus
 33. bulan ngalimba
  sanajan bulan tumunggal
  caangna mah bati nu hegar
  bangun nu teu ngemu tunggara

  sanajan bulan nyorangan
  teu risi ngambah sagara peuting
  nganti bentang nu baris marengan
  nganteur nyorang simpena peuting
  nepi ka balebat nyampeur
  nyinglarkeun kahieum ati

  antara bandung madiun
  30 september 2007

  Ibun harepan
  kamari rundayan katineung rek dipalerkeun
  bongan mawa eurih
  nu ngageuri kana ati
  ngabudalkeun kingkin
  jeung rambisakna rasa

  tadi,
  ku naon salira ngaririhan deui
  mawa ibun sanajan sakeclak
  nu nyirungan deui katineung
  nu ngahaja rek disinglar

  duh gamparan,
  guligahna rasa
  hamo bisa disidem deui..

  sastra sunda

  BalasHapus
 34. Tangtungan

  bulan ngambang 'na balungbang
  ngempray lir raray marahmay
  hate geugeut patembongan

  tanggah ka langit
  geuning aya bulan imut
  kareureut matak kapincut

  tungkul: ngempur
  tanggah: ngempray

  mending mana mending mendi
  nu asli yakin ngan hiji  Paliwat dina kareta

  kareta jakarta-surabaya
  jeung surabaya-bandung
  paliwat tengahing jalan
  duanana tonggoy nyemprung

  panumpang paboro-boro ngaralong
  papaliwat papada numpakan kilat
  semet silih reret sajorelat

  ieu diri bet asa reg cicing
  nu maju tingbelesur
  ukur batur!

  sastra sunda

  BalasHapus
 35. Puisi-puisi Sarabunis Mubarok


  DARI BAKAUHUNI  sebuah selat

  menjadi botol-botol kenangan

  dan lutut-lutut lelah

  yang menumpang kapal megah

  menjadi luapan soda

  di botol kenanganku yang pecah  dari bakauhuni

  laut menghitung kenangannya sendiri

  sementara aku mengayuh masa lalu

  dengan kecerdasan yang buntu

  bukankah di darat pun diusik mimpi

  sebuah rumah atau warisan tanah

  atau ibu yang rindu menantu

  atau asap-asap cemburu

  bisakah diangkut perahu

  dari botol-botol kenanganku  dari bakauhuni

  aku menjengkali hati

  sampai merak

  sampai laut menolak ombak

  sampai berbotol-botol kenanganku

  menjadi anggur yang terus kuteguk

  sampai mabuk dalam jutaan kata

  yang jatuh dan kujatuhkan

  pada botol-botol sunyi

  yang bangun dan kubangunkan

  pada botol-botol puisi  2003
  PUISI-PUISI BARU  di antara musik-musik risauku

  telah disisipkan zikir-zikir asing

  yang meloncat ke masa depan

  sekaligus merindukan pemakaman

  selalu saja terdengar batuk ayahku

  menggerayangi puisi-puisi baru

  dan selalu aku memendam doa

  dalam sehimpun diam yang tajam  seperti kesederhanaan yang kupilih

  kembali kuhalau salam mikail

  ke kampung halamanku yang cacat

  masih juga sumpah-sumpahku

  mengerangkengi kata-kata yang lelah

  dan seperti kegelisahan yang lemah

  akar-akar pikiranku memuai

  membelit sajak-sajakku yang lunglai  tetapi di pangkal tidurku

  harus kususun mimpi-mimpi

  yang paling mengesankan

  sekaligus paling mencekam

  bukankah suatu saat akan tergilir

  ribuan doa yang setiap malam kuukir

  bukankah suatu saat akan menerkam

  ribuan puisi yang setiap malam kugandakan  2003


  SAJAK KEPULANGAN

  pohon-pohon palma

  tiang-tiang listrik yang menyala

  ruas-ruas jalan raya yang murka

  menjadi doa-doa yang kucerap

  dengan kepala yang berat

  demikian rindu mencapai kota

  setelah tahun-tahun sulit

  memindahkan wajah ibuku

  ke kanvas basah yang dicelupkan

  dan diwarnai warna kulitku

  tetapi selalu harus ada yang dibunuh

  sekolah rendah ayahku

  sawah warisan kakek buyutku

  tanah sempit pekuburan keluargaku

  selalu meneteskan darah abu-abu

  sampai aku memutar arah

  setelah lelancip jam menikam langkah

  selain maskumambang yang kutembang

  bermungkin-mungkin aku terus berenang

  menyebrang tangis mensorga remang

  kini aku harus berburu

  di tanah kuburan ari-ariku

  di tapak payah 10 tahun sakit-gembiraku

  demikian sulit melelang kota

  yang terus membelukar di kepala


  TAHUN KELAHIRAN  Tahun kelahiran pun menjadi daun-daun

  pisang yang merimbuni kebun keluargaku.

  Dan musim biru mengasuh serdadu,

  melampaui kecerdasan ibu-bapakku.

  Lalu tiap kepala membentuk wajah serupa

  dalam bait-bait sajak dukun beranak.  Pada pelepah usiaku yang mengusung

  purnama di titik terlambat arah jarum jam,

  tahun kelahiranku memahat gadis pada rumah,

  ketika nada-nada minor siulan bapakku,

  menghentikan biji-bijian mencinta tanah,

  dan birahi yang dikucilkan musim basah.  Kini, Segala yang merambat membagi

  jarak pada peta jiwaku yang berwarna. Tak ada

  musim panen yang melahirkan tahun bisu,

  selain ibuku, menunggu menantu di jalan buntu.

  Selain aku, menanam tahun dalam puisi, tumbuh

  menjadi anak-anak yang kulahirkan sendiri.

  BalasHapus
 36. MANUSKRIP MASA LALU  Pada pori-pori ibuku, aku menyusu keringat

  bersama rasa cinta yang mengkilap. Ke timur

  arah kembara, telah kumuntahkan jarum jam

  yang mendarah dan mendaging dalam ruhku.

  Bukankah tak pernah tidur segala rasa sakit,

  ketika rumah mesti dibangun puluhan tahun,

  ketika jelaga mesti dihisap sebelum cahaya

  bulan siap menginap.  Menuju fatamorgana, pada hari raya yang

  mencerna duka cita. Aku menggoyang lonceng

  dan memastikan kegembiraan telah bertengger

  di ujung tanduk. Tapi bukankah ibu harus

  memasak masa lalu, untuk disuguhkan pada

  anak-anaknya dan ayahku yang menggadai

  lapar pada tahun-tahun yang menggelegar.  Bersama nyanyian adikku yang menghibur

  boneka kayu, aku mengira segala yang

  sederhana, yang telah kuteguk dengan

  terpaksa, harus kumuntahkan perlahan-lahan.

  Tapi bukankah segala yang bersinar, menerangi

  kesempurnaan. Sempurna memiliki hidup

  yang bermakna bersama cacat beraneka rupa.  MASKUMAMBANG


  Ribuan tahun sebelum Yesus, pada masa

  dingin yang lama. Aku telah disiapkan menjadi

  pengganti Adam untuk merindukan bau perempuan.

  Sebau lumut yang menyulut bayang-bayang kabut

  pada sajak-sajak yang menjemput. Sebau rumput

  yang mengitari jeritan liar pada mantra garis tangan.  Di tanah lembab, bersama punggung binatang

  yang memuai ke hutan-hutan. Ribuan tahun

  setelah Nuh menurunkan berpasang-pasang

  mahluk di pulau-pulau surut. Aku rupanya

  telah disiapkan untuk berlayar bersama seratus

  perahu yang dibangun di hutan-hutan.  Tapi lenguh kampung halaman mengirim kelambu

  pada sajakku, ribuan hari setelah kakek buyutku

  berpoligami. Bisakah mengucurkan kantuk, ketika

  di jalan buntu tersusun serdadu. Bisakah bersembunyi,

  ketika mimpi terus menari, menyihirku menjadi siput

  yang berkarat di pohon-pohon yang terpahit .  KUPIKUL TAHUN-TAHUN UNIK  Kupikul tahun-tahun unik melewati sungai

  merah yang membujur ke selatan menuskrip

  kehidupanku. Puisi-puisi mengepulkan

  amarah, melewati wajah teduh, melewati

  daun bergetah, melewatiku besama peluru

  yang menunggu di dini hari yang perih,

  menunggu mulut senjata yang berpeluh.  Menulis lagi. Kata-kata jadi perahu yang

  digerakkan kematian. Tinta menjelma ombak,

  memuntahkan gairah pada sajak-sajak mentah.

  Kupikul terus sampai ke batang telinga, menyisiri

  bulu-bulu singa betina, bulir-bulir padi kering,

  penganan cinta yang menyuguhkan diri sendiri.

  Kupikul sampai ke langit-langit risauku,

  sampai ke mulut-mulut masa lalu.  Lalu peluit kereta mengundang orang-orang

  segera berperang. Aku bersenyawa dengan

  angka sambil terus memikul dengan gembira.

  Kepala-kepala suku, cahaya-cahaya lampu,

  rumah-rumah beratap keriput, menyandera

  makna-makna. Aku terus memikul, melewati

  penyakit bumi, melewati karma yang ngeri,

  mencapai mantra-mantra dengan sembilu

  yang mengerat ribuan kembara.

  sastra sunda

  BalasHapus
 37. Katresna anu pernah Katunda

  junjunan…
  upami salira ngintun wartos .. sok aya.. peraosan nu nambih…
  nambih nyaah.. nambih sono.. nambih mikatresna..
  duh panutan hate
  iraha tiasa patepang..
  tiasa nyarios..seueur..
  tiasa silih pihapekeun rasa anu tos lami teu dugi
  ..

  -oOo-

  duh.. junjunan…
  ieu hate moal kamana-mana
  moal bakal nyapirakeun..
  kana katresna anu kantos dititipkeun ku salira ..
  jungjunan…
  rasa sono …
  rasa yaah …
  katrensna anu beuki dieu beuki tamplok kasalira..
  moal aya tandinganna..
  moal aya babandingannana
  ..
  ningali salira nu tos lami teu katingal dedeganana..
  nu tos lami teu karaos asihna..
  nu tos lami diimpen-impen…
  disapirakeun ..
  dikantunkeun..
  duh..
  jungjunan hate..
  ..punten..
  tos lami ieu hate teu ngartos kana kaayaan ati salira..
  ..
  ahh..
  moal ningali kapengker..
  nu penting mah ayeuna..
  geter hate teh ngan ukur kanggo salira..
  kasono teh.. bet moal aya bandingannana..
  bungah.. endah..
  .. dugi ka ngeclak cipanon bakating ku bungah sareng sonona….

  ka salira

  katresna ka salira moal liren dugi kairaha oge..
  dugi kamana oge.. dituturkeun..sanaos teu ditungtun..

  Sebuah rasa yang sudah lama tersimpan kini terungkap kembali…..
  Begitu indah sebuah rasa cinta yang sejati

  sastra sunda

  BalasHapus
 38. Kanggo Salira

  jungjunan
  wengi ieu karaos pisan sonona..
  beuki lami..
  beuki dieu..
  unggal usik
  unggal malik..
  duh..
  geuningan rindat salira nu karaos..
  ..
  aya anu gumuruh dina lebet dada ..
  tos lami teu kedal..
  mung ukur dibuni-buni..
  disimpen dinu pangnyingkurna..
  geuning ayeuna..
  ..
  kuring bagja pisan
  anu karaos teh endah..
  duh..
  iraha atuh tepang..
  iraha atuh nyarandekeun kadeudeuh ka salira..
  ngaraoskeun seungitna cinta ti salira..
  ngaraoskeun cai soca anu lungsur bakatku bagja..
  ngaraos bungahna..
  basa gugah teh geuning aya salira
  bari neutuep geugeut..sono..deudeuh.. nyaah..tresna..
  kasono teh ngan ukur kagungan salira.
  ..
  salam sono sareng katresna..

  -0-0-0-0-0-

  Katresna Kanggo Salira

  jungjunan…
  kacinta
  katresna
  kadeudeuh
  kanyaah
  kasono
  kaheman
  ka salira…
  beuki…. muka….

  lawang katresna ka salira… beuki muka
  panto ka sono kasalira beuki… molongo
  jandela ka kanyaah beuki muka

  0-0-0-0-0-

  Dina Impenan

  Jungjunan…
  unggal dinten ..
  nu diantosan wartos salira
  nu diimpen mung salira
  sanaos tara nyarios dina impenan..
  mung ukur gumujeng bari ningalikeun..
  deudeuh pisan..
  duh..
  jungjunan
  ..
  tapi geuningan nyata..
  salira geuning nyaah pisan..
  deudeuh pisan..
  tresna pisan..

  ah..
  kuring bade teras gugah..
  bade nguping wartos ti salira
  bade merhatoskeun salira..
  bade nyiar impenan anu katunda..
  ..
  duh..
  pamugi leres..
  ieu teh bakal wujud..
  masing teu terang iraha waktosna..
  iraha jantena
  duka atuh..
  meni hese..
  ..
  kabungah teh geuning aya hahalangna..
  ..
  sastra sunda

  BalasHapus
 39. Nama Lengkap : Erwin Nurwana
  Nama Panggilan : Erwin
  Alamat : Babakan, Kawasen
  Tempat/tgl lahir : Ciamis, 07 Desember 1991
  Agama : Islam
  Jenis Kelamin : Laki – laki
  Cita – cita : Pemain Bola
  Hobi : Bermain Bola

  BalasHapus
 40. Nama Lengkap : Hernawati
  Nama Panggilan : Erna
  Alamat : Kawasen
  Tempat/Tgl. Lahir : Ciamis, 10 Agustus1993
  Agama : Islam
  Jenis Kelamin : Perempuan
  Cita – cita : Pengacara
  Hobi : Mendenarkan musik dan Belajar

  BalasHapus
 41. Nama Lengkap : Yuni Maryani
  Nama Panggilan :Yuni
  Alamat : Kawasen
  Tempat/Tgl. Lahir : Ciamis,16Desember 1993
  Agama : Islam
  Jenis Kelamin : Perempuan
  Cita – cita : Jadi orang sukses, berguna bagi nusa dan bangsa
  Hobi : Listening musik dan Belajar

  BalasHapus
 42. Nama Lengkap : Siti Halimah
  Nama Panggilan :Alimah
  Alamat : Cangkring
  Tempat/Tgl. Lahir : Ciamis, 05 Mei 1992
  Agama : Islam
  Jenis Kelamin : Perempuan
  Cita – cita : Pramugari
  Hobi : Membaca dan Belajar

  BalasHapus
 43. Nama Lengkap : Sugiati
  Nama Panggilan :Sugi
  Alamat : Cangkring
  Tempat/Tgl. Lahir : Ciamis, 11 Maret 1992
  Agama : Islam
  Jenis Kelamin : Perempuan
  Cita – cita : Ingin Menjadi Orang yang Berguna
  Hobi : Mendengarkan Musik

  BalasHapus
 44. Nama Lengkap : Atik Elianti
  Nama Panggilan : Atik
  Alamat : Kawasen
  Tempat/Tgl. Lahir : Ciamis, 14 Juli 1992
  Agama : Islam
  Jenis Kelamin : Perempuan
  Cita – cita : Penyanyi
  Hobi : Nyanyi

  BalasHapus
 45. Nama Lengkap : Nurhalimah
  Nama Panggilan : Dede
  Alamat : Sumanding, Kawasen
  Tempat/Tgl. Lahir : Ciamis, 02 Oktober 1992
  Agama : Islam
  Jenis Kelamin : Perempuan
  Cita – cita : Sekretaris
  Hobi : Menulis and Belajar

  BalasHapus
 46. Nama Lengkap : Sri Dini Ningsih
  Nama Panggilan : Sri
  Alamat : Batukurung, Kawasen
  Tempat/Tgl. Lahir : Ciamis, 27 Juli 1992
  Agama : Islam
  Jenis Kelamin : Perempuan
  Cita – cita : Ingin membahagiakan Ortu
  Hobi : Membaca Buku

  BalasHapus
 47. Nama Lengkap : Siti Khozamah
  Nama Panggilan : Khozamah
  Alamat : Cangkring
  Tempat/Tgl. Lahir : Ciamis, 27 April 1992
  Agama : Islam
  Jenis Kelamin : Perempuan
  Cita – cita : Pramugari
  Hobi : Jalan – jalan

  BalasHapus
 48. Puisi Basa Sunda: Teuteup jeung Imut
  Februari 10, 2010 — awan sundiawan
  Lebah pertelon pasosore aya teuteup jeung imut
  Teuteup nu matak nembus jajantung
  Imut nu ngelet matak nyeredet kana hate
  Di lebah dinya rasa sono patepung deui
  Lebah pertelon silih teuteup ku ka deudeuh
  Lebah pertelon silih baledog imut ka asih
  Lebah pertelon silih patarema kaanyaah
  Lebah pertelon silih mantengkeun katresna
  Lebah pertelon teuteup jeung imut anjeung matri dina ati
  Teuteup jeung imut nu eta moal bisa ditepungan deui
  Geus kalimpudan ku waktu

  BalasHapus
 49. Teuteup jeung imut nu eta geus ngancik dina ati
  Anu moal bisa leungit deui Puisi Sunda: Sariak Layung
  Februari 10, 2010 — awan sundiawan
  Layung di beulah kulon geus nembongan
  Tandana srangenge geus waktuna nyalindung ditukangeun gunung
  Hawa sore beuki karasa
  Angin peuting geus ngadagoan
  Naha kuring bet inget ka wanci haneut moyan?
  Di lebah buruan aya kembang kanyaah anu keur meujeugna ligar
  Daunna hejo ngemploh matah betah mun ngiuhan
  Waktu panon peo geus manceran
  Eta kembang teh bet jadi leugit teu puguh juntrunganana
  Kuring ngan nyekel kembang kanyaah anu murag
  Dibawa diteundeun dina kantong katresna
  Ayeuna wanci geus sareupna
  Kuring moal bisa manggihan waktu beurang anu tadi
  Sariak layung pang nepikeun ieu tresna
  Panon poe pang nepungkeun deui beurang anu endah
  Angin peuting wayahna pang nepikeun ieu asih
  Ayeuna geus waktuna ngitung bekel
  Ayeuna geus waktuna mapagkeun alam peuting
  Ayeuna geus waktuna ngurus diri
  Diri anu lakomot ku polah anu teu guna

  BalasHapus
 50. Nama Lengkap : Safitri
  Nama Panggilan : Fitri
  Alamat : Cangkring
  Tempat/Tgl. Lahir : Ciamis, 03 Januari 1993
  Agama : Islam
  Jenis Kelamin : Perempuan
  Cita – cita : Sekretaris
  Hobi : Listening music

  BalasHapus
 51. Nama Lengkap : Nining Siti Yunani
  Nama Panggilan : Nining
  Alamat : Rata Gandul
  Tempat/Tgl. Lahir : Ciamis, 29 Mei 1993
  Agama : Islam
  Jenis Kelamin : Perempuan
  Cita – cita : Bidan/Guru
  Hobi : Dengerin Musik and baca buku

  BalasHapus
 52. Nama Lengkap : Cici Oktaviani
  Nama Panggilan : Cici
  Alamat : Batukurung
  Tempat/Tgl. Lahir : Ciamis, 15 Oktober 1991
  Agama : Islam
  Jenis Kelamin : Perempuan
  Cita – cita : JAdi orang yang berguna
  Hobi : Olah raga  Sisindiran
  Mei 7, 2010 — awan sundiawan
  Ari reumbey reumbeuy reumbeuy Bandung
  ngareumbeuy dina jambangan
  ari heureuy heureuy heureuy Bandung
  heureuy ge jeung kasopanan.
  Ari lilin lilin lilin Bandung,
  geus hurung sok peok deui,
  ari ulin ulin ulin Bandung
  geus embung sok hayang deui.
  Kapan abdi gaduh suweng,
  kunaon teu dipongpokan,
  kapan abdi keur baluweng
  kunaon teu dilongokan…
  Melak bawang di tanjakan,
  sok sieun kembangna beureum,
  melang dumeh paanggang,
  sok sieun kagembang deungeun.
  Kembang eros jeung jalaprang,
  cantigi reujeung malati,
  sanaos langka patepang,
  pamugi ulah rek lali.
  Supa mayang saboboko,
  saparo dikaparakeun,
  hayang mah tibareto,
  ngan acan kalaksanakeun.
  Kapiting katojo bulan,
  kokosan bantun tilamping,
  sapeuting asa sabulan,
  ngantosan panutan anu sumping.
  Pongporang di luhur gunung,
  saung di handapeunana,
  abdi melang kanu pundung,
  kumaha mah nenganana.
  Hayang iuh make payung,
  kumaha mukakeunana,
  hayang wawuh jeung nu pundung,
  kumaha nyukakeunana…

  BalasHapus
 53. Nama Lengkap : Hasan Mubarok
  Nama Panggilan : Hasan
  Alamat : Padomasan, Purwasari
  Tempat/Tgl. Lahir : Ciamis, 01 Agustus 1991
  Agama : Islam
  Jenis Kelamin : Laki – laki
  Cita – cita : Pengusaha
  Hobi : Dengerin Music
  Katresna anu pernah Katunda
  junjunan…
  upami salira ngintun wartos .. sok aya.. peraosan nu nambih…
  nambih nyaah.. nambih sono.. nambih mikatresna..
  duh panutan hate
  iraha tiasa patepang..
  tiasa nyarios..seueur..
  tiasa silih pihapekeun rasa anu tos lami teu dugi
  ..
  -oOo-
  duh.. junjunan…
  ieu hate moal kamana-mana
  moal bakal nyapirakeun..
  kana katresna anu kantos dititipkeun ku salira ..
  jungjunan…
  rasa sono …
  rasa yaah …
  katrensna anu beuki dieu beuki tamplok kasalira..
  moal aya tandinganna..
  moal aya babandingannana
  ..
  ningali salira nu tos lami teu katingal dedeganana..
  nu tos lami teu karaos asihna..
  nu tos lami diimpen-impen…
  disapirakeun ..
  dikantunkeun..
  duh..
  jungjunan hate..
  ..punten..
  tos lami ieu hate teu ngartos kana kaayaan ati salira..
  ..
  ahh..
  moal ningali kapengker..
  nu penting mah ayeuna..
  geter hate teh ngan ukur kanggo salira..
  kasono teh.. bet moal aya bandingannana..
  bungah.. endah..
  .. dugi ka ngeclak cipanon bakating ku bungah sareng sonona….
  ka salira
  katresna ka salira moal liren dugi kairaha oge..
  dugi kamana oge.. dituturkeun..sanaos teu ditungtun..
  Sebuah rasa yang sudah lama tersimpan kini terungkap kembali…..
  Begitu indah sebuah rasa cinta yang sejati

  BalasHapus
 54. Ema
  Desember 25, 2010 — awan sundiawan
  Waktu ibun maseuhan buruan
  Aya sora anu jentre dina telepon
  Anaking…
  Syukur ari calageur mah
  Eta nu dipenta ku ema beurang jeung peuting
  Anaking….
  Syukur ari aya dina keberkahan mah
  Eta nu dipenta ku ema beurang jeng peuting
  Anaking…
  Syukur ari aya dina rohmat-Na
  Ema ngarasa bagja
  Anaking…
  Hampura ema tina sagala kasalahan
  Maklum sikep kolot ka anak
  Ema hayang bebas tina sagala dosa ka anak
  Anaking sakali, ema menta dihampura
  Dungakeun ema sing sehat sing kuat nepi ka tutup ajal
  Duh..
  Ema… sawangsulna abdi nu kedah dihampunten ku salira
  Abdi tos nyesahkan ti lahir dugi ka ayeuna
  Abdi teu malire, abdi joledar kanu jadi indung
  Duh…
  Ema… indung abdi, hampunten abdi tina sagala kelepatan
  Rumaos abdi janten anak anu tos ngaraheutkeun manah
  Nagiweurkeun emutan
  Duh…
  Ema… keclakna cipanon abdi nu murudul lir ibarat dosa abdi ka ema…
  Hapunten abdi…

  BalasHapus
 55. Sisindiran
  Mei 7, 2010 — awan sundiawan
  Ari reumbey reumbeuy reumbeuy Bandung
  ngareumbeuy dina jambangan
  ari heureuy heureuy heureuy Bandung
  heureuy ge jeung kasopanan.
  Ari lilin lilin lilin Bandung,
  geus hurung sok peok deui,
  ari ulin ulin ulin Bandung
  geus embung sok hayang deui.
  Kapan abdi gaduh suweng,
  kunaon teu dipongpokan,
  kapan abdi keur baluweng
  kunaon teu dilongokan…
  Melak bawang di tanjakan,
  sok sieun kembangna beureum,
  melang dumeh paanggang,
  sok sieun kagembang deungeun.
  Kembang eros jeung jalaprang,
  cantigi reujeung malati,
  sanaos langka patepang,
  pamugi ulah rek lali.
  Supa mayang saboboko,
  saparo dikaparakeun,
  hayang mah tibareto,
  ngan acan kalaksanakeun.
  Kapiting katojo bulan,
  kokosan bantun tilamping,
  sapeuting asa sabulan,
  ngantosan panutan anu sumping.
  Pongporang di luhur gunung,
  saung di handapeunana,
  abdi melang kanu pundung,
  kumaha mah nenganana.
  Hayang iuh make payung,
  kumaha mukakeunana,
  hayang wawuh jeung nu pundung,
  kumaha nyukakeunana…

  BalasHapus
 56. Teuteup jeung imut nu eta geus ngancik dina ati
  Anu moal bisa leungit deui Puisi Sunda: Sariak Layung
  Februari 10, 2010 — awan sundiawan
  Layung di beulah kulon geus nembongan
  Tandana srangenge geus waktuna nyalindung ditukangeun gunung
  Hawa sore beuki karasa
  Angin peuting geus ngadagoan
  Naha kuring bet inget ka wanci haneut moyan?
  Di lebah buruan aya kembang kanyaah anu keur meujeugna ligar
  Daunna hejo ngemploh matah betah mun ngiuhan
  Waktu panon peo geus manceran
  Eta kembang teh bet jadi leugit teu puguh juntrunganana
  Kuring ngan nyekel kembang kanyaah anu murag
  Dibawa diteundeun dina kantong katresna
  Ayeuna wanci geus sareupna
  Kuring moal bisa manggihan waktu beurang anu tadi
  Sariak layung pang nepikeun ieu tresna
  Panon poe pang nepungkeun deui beurang anu endah
  Angin peuting wayahna pang nepikeun ieu asih
  Ayeuna geus waktuna ngitung bekel
  Ayeuna geus waktuna mapagkeun alam peuting
  Ayeuna geus waktuna ngurus diri
  Diri anu lakomot ku polah anu teu guna  Nama Lengkap : Lubis Salim
  Nama Panggilan : Lubis
  Alamat : Mangunjaya
  Tempat/Tgl. Lahir : Ciamis, 04 Ferbruari 1993
  Agama : Islam
  Jenis Kelamin : Laki – laki
  Cita – cita : Anak Soleh
  Hobi : Bola Volly
  Fans : Iwan Fals

  BalasHapus
 57. Nama Lengkap : Siti Hazlah
  Nama Panggilan : Jah
  Alamat : Sumanding, Kawasen
  Tempat/Tgl. Lahir : Ciamis, 30 Juni 1992
  Agama : Islam
  Jenis Kelamin : Perempuan
  Cita – cita : Guru
  Prinsip Hidup : Mengharap ridho allah swt
  Hobi : Membaca Buku
  Pesan : Jangan takut melawan arus
  Kesan :Tiada masa tanpa berkarya
  Kata – kata bijak :1. Bertindak objektif, Berfikir Kritis
  2. Unggul dalam mutu santun dalam prilaku

  BalasHapus
 58. Lagu Jaman Keur Budak
  Desember 7, 2009 — awan sundiawan
  Sok inget ka jaman keur budak, nini kuring song ngalagu keur kuring model kieu:
  AYANG-AYANGGUNG
  Ayang-ayang gung Gung goongna rame Menak ki Wastanu Nu jadi wadana Naha maneh kitu Tukang olo-olo Loba anu giruk Ruket jeung kompeni Niat jadi pangkat Katon kagorengan Ngantos Kangjeng Dalem Lempa lempi lempong Ngadu pipi jeung nu ompong Jalan ka Batawi ngemplong
  BULANTOK
  Bulantok-bulantok Bulan gede bulan montok Moncorong sagede batok Bulantok-bulantok Aya bulan sagede batok Bulanting-bulanting Aya bulan sagede piring
  CINGCANGKELING
  Cingcangkeling Manuk cingkleng cindeten Plos ka kolong Bapa satar beleneng
  EUNDEUK-EUNDEUKAN
  Eundeuk-eundeukan Taraju bawang Kalima cipe, jae ulae Sangkayo Cabok cinde mende Dodomoyo Endeuk-eundeukan Jamparing pegat talina Aleut-aleutan Nu kawin euweuh walina Euleung euy euleun barudak urang ka jami embung euy embung sieun badak nu kamari Euweuh euy euweuh Geus dibedil ku si Sedet Detong det detong Si Sedet kari sapotong Jung jae Balakatanjung jae Mangsoyi godong malati, riri Riri nyandung ka putra dalem Tumenggung Bandung Bandung tipung polongpong Saunda saendo poho Poho tadi lalajo teu mawa simbut, butut!
  EUNDEUK-EUNDEUKAN LAGONI
  Eundeuk-eundeukan lagoni Meunang peucang sahiji Leupas deui ku Nini Beunang deui ku Aki Eundeuk-eundeukan cangkuang Bale Bandung Paseban Meunang peucang Pa Ujang Leupas deui ku Akang
  JALEULEU
  Jaleuleu ja Tulak tujaeman gog Seureuh leuweung bay Jambe kolot bug Ucing katinggang songsong Ngek!

  BalasHapus
 59. MARGALUYU
  Bang kalima-lima gobang bang Bangkong di tengah sawah wah Wahey tukang bajigur gur Guru sakola desa sa Saban poe ngajar jar Jarum paranti ngaput put Puteri nu gareulis lis Lisung kadua halu lu Luhur kapal udara ra Ragrag di Jakarta ta Taun opat hiji ji Haji rek ka mekah kah Kahar tujuh rebu bu Buah meunang ngala la Lauk meunang nyobek bek Beker meunang muter-ter Terus ka Cipaten pen Pena gagang kalam lam Lampu eujeung damar mar Mari kueh hoho ho Hotel pamandanga ngan Ngantos kanjeng dalem lem Lempa lempi lempong Ngadu pipi jeung nu ompong!
  PUNTEN
  Punten mangga Ari ga, gatot kaca Ari ca, cau ambon Ari bon, bonteng asak Ari sak, sakit perut Ari rut, rujak asem Ari sem, sempal-sempil Ari pil, pilem rame Ari me, meja makan Ari kan, kantong kosong Ari song, songsong lampu Ari pu, puak-paok Ari wok, wok candewok
  OLE-OLE OGONG
  Ole-ole ogong Melak cabe di Tarogong Dihakan ku embe ompong Diteang kari sapotong Au-au eheng Beuleum cau tutung geheng Embe-embe domba Anak sapi tutunggalan Ema-ema weya Si Sahi kabuhulan Hayang geura diinuman Embe-embe doma Anak sapi tutunggalan Ema-ema weya Si Sahi pupundakan Ku baturna ditumbukan…
  TOKECANG
  Tokecang-tokecang Balagendil tosblong Angeun kacang-angeun kacang Sapendil kosong
  TRANG-TRANG KOLENTRANG
  Trang-trang kolentrang Si Londok paeh nundutan Mesat gobang kabuyutan Tikusruk kana durukan

  BalasHapus
 60. Nama Lengkap : Aji nugroho
  Nama Panggilan : Aji
  Alamat : Kawasen
  Tempat/Tgl. Lahir : Ciamis, 28 Agustus 1992
  Agama : Islam
  Jenis Kelamin : Laki – laki
  Cita – cita : Pengusaha
  Hobi : Sepak bola

  BalasHapus
 61. Nama Lengkap : Asnawi
  Nama Panggilan : Awi
  Alamat : Cangkring
  Tempat/Tgl. Lahir : Ciamis, 02 Februari 1993
  Agama : Islam
  Jenis Kelamin : Laki – laki
  Cita – cita : Seniman
  Hobi : Bermain bola and Membaca

  BalasHapus
 62. Sisindiran
  Mei 7, 2010 — awan sundiawan
  Ari reumbey reumbeuy reumbeuy Bandung
  ngareumbeuy dina jambangan
  ari heureuy heureuy heureuy Bandung
  heureuy ge jeung kasopanan.
  Ari lilin lilin lilin Bandung,
  geus hurung sok peok deui,
  ari ulin ulin ulin Bandung
  geus embung sok hayang deui.
  Kapan abdi gaduh suweng,
  kunaon teu dipongpokan,
  kapan abdi keur baluweng
  kunaon teu dilongokan…
  Melak bawang di tanjakan,
  sok sieun kembangna beureum,
  melang dumeh paanggang,
  sok sieun kagembang deungeun.
  Kembang eros jeung jalaprang,
  cantigi reujeung malati,
  sanaos langka patepang,
  pamugi ulah rek lali.
  Supa mayang saboboko,
  saparo dikaparakeun,
  hayang mah tibareto,
  ngan acan kalaksanakeun.
  Kapiting katojo bulan,
  kokosan bantun tilamping,
  sapeuting asa sabulan,
  ngantosan panutan anu sumping.
  Pongporang di luhur gunung,
  saung di handapeunana,
  abdi melang kanu pundung,
  kumaha mah nenganana.
  Hayang iuh make payung,
  kumaha mukakeunana,
  hayang wawuh jeung nu pundung,
  kumaha nyukakeunana…

  BalasHapus
 63. Nama Lengkap : nurjanah
  Nama Panggilan : janenk
  Alamat : Sumanding
  Tempat/Tgl. Lahir : Ciamis, 19 Januari 1991
  Agama : Islam
  Jenis Kelamin : Perempuan
  Cita – cita : penyanyi
  Hobi : nyanyi

  BalasHapus
 64. Sisindiran
  Mei 7, 2010 — awan sundiawan
  Ari reumbey reumbeuy reumbeuy Bandung
  ngareumbeuy dina jambangan
  ari heureuy heureuy heureuy Bandung
  heureuy ge jeung kasopanan.
  Ari lilin lilin lilin Bandung,
  geus hurung sok peok deui,
  ari ulin ulin ulin Bandung
  geus embung sok hayang deui.
  Kapan abdi gaduh suweng,
  kunaon teu dipongpokan,
  kapan abdi keur baluweng
  kunaon teu dilongokan…
  Melak bawang di tanjakan,
  sok sieun kembangna beureum,
  melang dumeh paanggang,
  sok sieun kagembang deungeun.
  Kembang eros jeung jalaprang,
  cantigi reujeung malati,
  sanaos langka patepang,
  pamugi ulah rek lali.
  Supa mayang saboboko,
  saparo dikaparakeun,
  hayang mah tibareto,
  ngan acan kalaksanakeun.
  Kapiting katojo bulan,
  kokosan bantun tilamping,
  sapeuting asa sabulan,
  ngantosan panutan anu sumping.
  Pongporang di luhur gunung,
  saung di handapeunana,
  abdi melang kanu pundung,
  kumaha mah nenganana.
  Hayang iuh make payung,
  kumaha mukakeunana,
  hayang wawuh jeung nu pundung,
  kumaha nyukakeunana…

  BalasHapus
 65. Nama Lengkap : Ini Mutawadingah
  Nama Panggilan : Ini
  Alamat : Cangkring
  Tempat/Tgl. Lahir : Ciamis, 10 Juli 1993
  Agama : Islam
  Jenis Kelamin : Perempuan
  Cita – cita : Artis
  Hobi : Singing, and reading book


  Lagu Jaman Keur Budak
  Desember 7, 2009 — awan sundiawan
  Sok inget ka jaman keur budak, nini kuring song ngalagu keur kuring model kieu:
  AYANG-AYANGGUNG
  Ayang-ayang gung Gung goongna rame Menak ki Wastanu Nu jadi wadana Naha maneh kitu Tukang olo-olo Loba anu giruk Ruket jeung kompeni Niat jadi pangkat Katon kagorengan Ngantos Kangjeng Dalem Lempa lempi lempong Ngadu pipi jeung nu ompong Jalan ka Batawi ngemplong
  BULANTOK
  Bulantok-bulantok Bulan gede bulan montok Moncorong sagede batok Bulantok-bulantok Aya bulan sagede batok Bulanting-bulanting Aya bulan sagede piring
  CINGCANGKELING
  Cingcangkeling Manuk cingkleng cindeten Plos ka kolong Bapa satar beleneng
  EUNDEUK-EUNDEUKAN
  Eundeuk-eundeukan Taraju bawang Kalima cipe, jae ulae Sangkayo Cabok cinde mende Dodomoyo Endeuk-eundeukan Jamparing pegat talina Aleut-aleutan Nu kawin euweuh walina Euleung euy euleun barudak urang ka jami embung euy embung sieun badak nu kamari Euweuh euy euweuh Geus dibedil ku si Sedet Detong det detong Si Sedet kari sapotong Jung jae Balakatanjung jae Mangsoyi godong malati, riri Riri nyandung ka putra dalem Tumenggung Bandung Bandung tipung polongpong Saunda saendo poho Poho tadi lalajo teu mawa simbut, butut!
  EUNDEUK-EUNDEUKAN LAGONI
  Eundeuk-eundeukan lagoni Meunang peucang sahiji Leupas deui ku Nini Beunang deui ku Aki Eundeuk-eundeukan cangkuang Bale Bandung Paseban Meunang peucang Pa Ujang Leupas deui ku Akang

  BalasHapus
 66. Lagu Jaman Keur Budak
  Desember 7, 2009 — awan sundiawan
  Sok inget ka jaman keur budak, nini kuring song ngalagu keur kuring model kieu:
  AYANG-AYANGGUNG
  Ayang-ayang gung Gung goongna rame Menak ki Wastanu Nu jadi wadana Naha maneh kitu Tukang olo-olo Loba anu giruk Ruket jeung kompeni Niat jadi pangkat Katon kagorengan Ngantos Kangjeng Dalem Lempa lempi lempong Ngadu pipi jeung nu ompong Jalan ka Batawi ngemplong
  BULANTOK
  Bulantok-bulantok Bulan gede bulan montok Moncorong sagede batok Bulantok-bulantok Aya bulan sagede batok Bulanting-bulanting Aya bulan sagede piring
  CINGCANGKELING
  Cingcangkeling Manuk cingkleng cindeten Plos ka kolong Bapa satar beleneng
  EUNDEUK-EUNDEUKAN
  Eundeuk-eundeukan Taraju bawang Kalima cipe, jae ulae Sangkayo Cabok cinde mende Dodomoyo Endeuk-eundeukan Jamparing pegat talina Aleut-aleutan Nu kawin euweuh walina Euleung euy euleun barudak urang ka jami embung euy embung sieun badak nu kamari Euweuh euy euweuh Geus dibedil ku si Sedet Detong det detong Si Sedet kari sapotong Jung jae Balakatanjung jae Mangsoyi godong malati, riri Riri nyandung ka putra dalem Tumenggung Bandung Bandung tipung polongpong Saunda saendo poho Poho tadi lalajo teu mawa simbut, butut!
  EUNDEUK-EUNDEUKAN LAGONI
  Eundeuk-eundeukan lagoni Meunang peucang sahiji Leupas deui ku Nini Beunang deui ku Aki Eundeuk-eundeukan cangkuang Bale Bandung Paseban Meunang peucang Pa Ujang Leupas deui ku Akang

  BalasHapus
 67. Komentar ini telah dihapus oleh administrator blog.

  BalasHapus
 68. Lagu Jaman Keur Budak
  Desember 7, 2009 — awan sundiawan
  Sok inget ka jaman keur budak, nini kuring song ngalagu keur kuring model kieu:
  AYANG-AYANGGUNG
  Ayang-ayang gung Gung goongna rame Menak ki Wastanu Nu jadi wadana Naha maneh kitu Tukang olo-olo Loba anu giruk Ruket jeung kompeni Niat jadi pangkat Katon kagorengan Ngantos Kangjeng Dalem Lempa lempi lempong Ngadu pipi jeung nu ompong Jalan ka Batawi ngemplong
  BULANTOK
  Bulantok-bulantok Bulan gede bulan montok Moncorong sagede batok Bulantok-bulantok Aya bulan sagede batok Bulanting-bulanting Aya bulan sagede piring
  CINGCANGKELING
  Cingcangkeling Manuk cingkleng cindeten Plos ka kolong Bapa satar beleneng
  EUNDEUK-EUNDEUKAN
  Eundeuk-eundeukan Taraju bawang Kalima cipe, jae ulae Sangkayo Cabok cinde mende Dodomoyo Endeuk-eundeukan Jamparing pegat talina Aleut-aleutan Nu kawin euweuh walina Euleung euy euleun barudak urang ka jami embung euy embung sieun badak nu kamari Euweuh euy euweuh Geus dibedil ku si Sedet Detong det detong Si Sedet kari sapotong Jung jae Balakatanjung jae Mangsoyi godong malati, riri Riri nyandung ka putra dalem Tumenggung Bandung Bandung tipung polongpong Saunda saendo poho Poho tadi lalajo teu mawa simbut, butut!
  EUNDEUK-EUNDEUKAN LAGONI
  Eundeuk-eundeukan lagoni Meunang peucang sahiji Leupas deui ku Nini Beunang deui ku Aki Eundeuk-eundeukan cangkuang Bale Bandung Paseban Meunang peucang Pa Ujang Leupas deui ku Akang
  JALEULEU
  Jaleuleu ja Tulak tujaeman gog Seureuh leuweung bay Jambe kolot bug Ucing katinggang songsong Ngek!
  MARGALUYU
  Bang kalima-lima gobang bang Bangkong di tengah sawah wah Wahey tukang bajigur gur Guru sakola desa sa Saban poe ngajar jar Jarum paranti ngaput put Puteri nu gareulis lis Lisung kadua halu lu Luhur kapal udara ra Ragrag di Jakarta ta Taun opat hiji ji Haji rek ka mekah kah Kahar tujuh rebu bu Buah meunang ngala la Lauk meunang nyobek bek Beker meunang muter-ter Terus ka Cipaten pen Pena gagang kalam lam Lampu eujeung damar mar Mari kueh hoho ho Hotel pamandanga ngan Ngantos kanjeng dalem lem Lempa lempi lempong Ngadu pipi jeung nu ompong!
  PUNTEN
  Punten mangga Ari ga, gatot kaca Ari ca, cau ambon Ari bon, bonteng asak Ari sak, sakit perut Ari rut, rujak asem Ari sem, sempal-sempil Ari pil, pilem rame Ari me, meja makan Ari kan, kantong kosong Ari song, songsong lampu Ari pu, puak-paok Ari wok, wok candewok
  OLE-OLE OGONG
  Ole-ole ogong Melak cabe di Tarogong Dihakan ku embe ompong Diteang kari sapotong Au-au eheng Beuleum cau tutung geheng Embe-embe domba Anak sapi tutunggalan Ema-ema weya Si Sahi kabuhulan Hayang geura diinuman Embe-embe doma Anak sapi tutunggalan Ema-ema weya Si Sahi pupundakan Ku baturna ditumbukan…
  TOKECANG
  Tokecang-tokecang Balagendil tosblong Angeun kacang-angeun kacang Sapendil kosong
  TRANG-TRANG KOLENTRANG
  Trang-trang kolentrang Si Londok paeh nundutan Mesat gobang kabuyutan Tikusruk kana durukan


  Nama Lengkap : Yuyun Yuningsih
  Nama Panggilan : yuyun
  Alamat : Cangkring
  Tempat/Tgl. Lahir : Ciamis, 09 Desember 1992
  Agama : Islam
  Jenis Kelamin : Perempuan
  Cita – cita : perawat
  Hobi : shopping

  BalasHapus
 69. Nama Lengkap : Ina Marlina
  Nama Panggilan : Ina
  Alamat : Ciawitali
  Tempat/Tgl. Lahir : Ciamis, 06 Mei 1992
  Agama : Islam
  Jenis Kelamin : Perempuan
  Cita – cita : Guru
  Hobi : Dengerin Music and baca novel

  BalasHapus
 70. "Anaking,,,bral aranjeun geura lunta ngalalakon di ieu alam pawenangan,,,peupeujeuh ulah rek kabawa ku sakaba-kaba,,,dina enggoning milampah hiji pagawean,ulah rek 'lali di temah wadi",sing inget kana "purwa daksi",yen urang hirup teh aya anu Ngagaduhan,,,"

  BalasHapus
 71. SILABUS DAN RPP EKONOMI Kls. XII IPS SMA
  I. SILABUS EKONOMI SEMESTER I
  Nama Sekolah
  Mata Pelajaran : Ekonomi
  Kelas/Program : XIISemester : 1
  UNTUK INFO SELENGKAPNYA KUNJUNGI BLOG KAMI http://loetfi-news.blogspot.com/2011/10/silabus-dan-rpp-ekonomi-kls-xii-sma.html

  BalasHapus